Курсови работи


>

Първа глава – Проблемна идентификация.

Втора глава – Алтернативни подходи, политики, методи за проблемното решение.

Заключение.

 • Бижков Г., Методика на дипломната работа, Изд. ИВ, Бургас, 1993
 • Бижков Г., Теория и методика на дидактическите тестове, Просвета, С., 1996

 • Бурдин К., П. Веселов, Как оформить научную работу, В. Школа, М., 1973

 • Гамрак-Курек Л., Економическое обоснование дипломних проектов, В. Школа, М., 1979

 • Еко У., Как се пише дипломна работа, ЮУ, Благоевград, 1998

 • Матеева П., Да се учим да пием есе, Анубис, С., 2000

 • Янакиев М., как да редактираме свой или несвой текст, РЕГАЛИЯ 6, С., 1994

 • Источник: http://www.e-dnrs.org/?page_id=2862

  Компютърни системи и технологии

  Вие се обучавате по учебен план, който за първи път в България е изцяло съобразен с международните стандарти за обучение в областта на компютърните технологии. Катедра "КНТ" редовно обновява своите учебни планове, позволявайки по този начин най-новите постижения в областта на компютърните науки и информационните технологии да бъдат своевременно предоставени на студентите.

  Осъвременяванията на учебните програми се правят на базата на изискванията на пазара на IT специалисти, на най-новите препоръки на IEEE (Световната организация на инженерите по електротехника и електроника) и ACM (Световната асоциация по компютърни машини), както и на текущите академични програми на водещи световни университети.

  Источник: http://cs.tu-varna.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=354&Itemid=28
  Источник: https://spurch.wordpress.com/tag/защита-на-дипломна-работа-нбу/
  Taggedдипломна работа, дипломна работа нбу, дипломна работа по информатика, защита на дипломна работа, защита на дипломна работа нбу, информатика нбу, нбу

  Преди да започнем да пишемПисането на дипломна работа е трудоемка задача, която не трябва да се подценява. Макар и да има много общи неща при писането на дипломни работи в различни сфери като филология, право, психология, педагогика и др., то и всяка отделна специалност си има своите уникални изисквания. Ето защо отделяме специално внимание не само на всяка зададена тема, но и си изграждаме цялостен профил на специалността и съответния факултет и университет, за който трябва да бъде написана. А като студент, предполагаме, ще се съгласите с нас, че от СУ до НБУ или ВТУ разликите са от земята до небето. Ще ви представим няколко различни аспекта при писането на дипломна работа, за да ви помогнем да осмислите процеса по-ясно. Да изясним структурата при изработката на дипломна работаСтруктурата на дипломната работа е като скелето на сграда – след като бъдат поставени основите, писането вече не изглежда толкова непостижима задача. Натрупаният опит ни е показал, че няма точна конкретна формула за структуриране на дипломните работи. Структурата на дипломната разработка трябва да бъде изградена така, че да „пасне” на проучването, което се прави в рамките на дипломното изследване. Самото проучване е съобразено със сферата на специализация на завършващия студент. Дори и да не ви е ясно как да структурирате текста, можете винаги да се обърнете към Научния си ръководител за точни насоки при структурирането на текста. Да пишем като най-добрите в областта!Всяка дипломна работа е уникална сама по себе си, но има няколко основни компонента, които трябва да бъдат спазени. Възможен вариант за структуриране е да оформите отделните глави като серия от статии, които могат да бъдат публикувани поотделно в завършен вид. Тоест да съберете в едно цяло относително самостоятелни части на текста. На този принцип се пишат и дисертации за придобиване на докторска степен. Някога хрумвало ли ви е да издадете книга? По-често срещан вариант за структуриране на дипломната работа е със съдържание под формата на книга. Броят на главите на Вашата „книга“ зависи изцяло от спецификата на проекта, който трябва да се разработи. За да онагледим казаното, ще ви представим примерна структура на дипломна работа по психология:

  • Заглавна страница – включва релевантна информация, свързана с дипломната работа – заглавие, автор, университет, специалност и др.
  • Резюме – кратко резюме на текста, което включва основната теза, методи, констатации.
  • Съдържание – списък на главите, които се съдържат в дипломната работа.
  • Глава 1Въведение/Встъпление – описание на идеята на проекта и изходната точка, от която ще започнат разсъжденията Ви.
  • Глава 2Преглед на използваната литература – представяне на наличните източници, които са Ви помогнали при изграждането на Вашата теза с ваши коментари и лични впечатления по тях.
  • Глава3Методология – описание на методите, които сте използвали във Вашето проучване по поставения проблем.
  • Глави 4 – 6Анализ на получените резултати – описание на резултатите от проучванията, подкрепени със изводи и заключения. Добре е да се следва подредбата на методите при описването на резултатите.
  • Глава 7Заключение  – Обобщителна глава, която съдържа основният извод, съставен на базата на проучването.
  • Библиография – списък с използвана литература, която в хода на текста трябва да бъде правилно цитирана по стандарт.
  • Приложения – допълнителни материали, които онагледяват вашето проучване.

  Формулата на успеха В този вид готовата дипломна работа изглежда представителна, завършена и текстът добива пълнота. Отново напомняме, че всяка тема си има своя лична „съдба“, което предопределя и цената на дипломната работа. Но множеството различни критерии, които темата на дипломната работа изисква, ще зададе индивидуалния облик на текста и ще го превърне в истинско научно изследване. Поверете за нас разработката на дипломна работа и се убедете с очите си в успеха, който ще постигнете!

  Tags:дипломни работи, дипломни работи цени, изработка на дипломни работи, магистърска теза, писане на дипломни работи

  Источник: http://www.diplomna.bg/дипломни-съвети-от-кухнята-на-diplomna-bg/
  .


  Spurch's Blog

  Дипломная работа: Примерна защита на дипломна работа

  Примерна защита на дипломна работа
  КАК СДЕЛАТЬ ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ В
  НА ТЕМУ ПРАВОВОЙ СТАТУС БЕЗРАБОТНОГО
  Примерна защита на дипломна работа
  СТАНДАРТ МИУ ПО ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ

  - Не злоупотребявайте с онагледителен примерна защита на дипломна работа Експериментирайте с ваши колеги, колко време е необходимо за дипломная работа экономический рост на предприятии на дадена таблица или графика. Представянето им не е просто “показване”, че в дипломната работа има таблица, а даване на възможност аудиторията бързо да вникне примерна защита на дипломна работа това, което казвате.

  - Не представяйте по един на тему то система зажигания същ проблем и таблица и графика! За предпочитане е фактическият материал /ако това е възможно/ да се представя графично. Таблиците са обременени с числа, които и при най-доброто представяне не се четат добре. Това в особено голяма степен темы дипломных работ по организации сбыта за мултимедийни презентации (таблиците в Power Point са с много ограничени възможности за количество на представената информация).

  - Графиките не са просто картинки! В тях ясно трябва да личи наименованието на показателя,  категориите примерна защита на дипломна работа лица, мерните единици, евентуално стойностите, които споменавате в изложението.

  - При изготвянето на онагледителните материали се старайте да ползвате контрастни цветове и достатъчно големи шрифтове (16-18 pt и по-големи).

  - Поинтересувайте се какъв е екранът, на който ще представите онагледяването си и осветеността на залата.

  Источник: http://www.3.nsa-virtualeducation.com/t_1.htm

  Е К С П О З Е

  Уважаеми/а господине/госпожо Председател,

  Уважаеми членове на комисията по защита на дипломните работи.

  Ще Ви представя дипломната си работа на тема: Възможности на Монтесори-педагогиката за развиване на сензорните еталони и математически представи у четири-пет годишните деца

  Формирането на познавателна дейност, осъществявана чрез сензорното възпитание има важно значение при 4-5 годишните деца.

  Ето защо обогатяването на представите на децата са свързани и обогатяването на тяхното сензорно възпитание.

  Една от най-известните педагогически системи за сензорно възпитание е системата на Монтесори. Монтесори приема за основен принцип на научната педагогика създаването на условия за свободно и естествено проявление на детската личност. Всяка педагогическа мярка, според Монтесори, пригодна за възпитаване на малките деца трябва да ги подпомага по пътя на на тему защита права собственности. Този път започва със сензорното възпитание, чрез което се постига острота на различното възприятие.

  Целта на тази дипломна работа е да изследва и уточни възможностите на метода на Монтесори и влиянието му върху усвояването на сензорните еталони у 4-5годишните деца и тяхното познавателно и математическо развитие.

  За постигането на основната цел са поставени следните задачи:

  1.Проучване и разработване на система от модели-аналози на Монтесори-материалите

  2.Изпробване на игровите модели за формиране у 4-5годишните деца на конкретни представи за цвят, форма, големина, величина, количество в преднамерена предметно-развиваща среда

  3.Развиване на грубата и фина моторика на децата чрез предметно-манипулативни развиващи игри

  4. Подобряване концентрацията устойчивостта на вниманието на децата

  5. Развиване на самостоятелност, чувство за отговорност, а в следствие на това и подобряване самочувствието на малкото дете, така че по-късно то да може максимално примерна защита на дипломна работа да се интегрира в една по-широка социална среда примерна защита на дипломна работа училището и т.н.

  Представените цел и задачи определят теоретико- отзыв на дипломную работу пример по математике характер на настоящата дипломна работа. Структурата й включва увод, четири глави, заключение, приложения и литература.


  Источник: http://www.referati.org/ekspoze-na-diplomna-rabota/60481/ref  Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  dgenkov
  Administrator


  Posts: 52
  Joined: Apr 2007
  Примерно резюме на дипломна работа
  Ръководителят да изисква от дипломанта за деня на защитата разпечатано резюме на ДР, изброяващо ясно и лаконично (т.е. около половин печатна страница) целта, самостоятелно решените задачи, метода (методиката) на работа, проведените експерименти, получените резултати, анализ / изводи и личен принос.
  Резюмето е част от документацията, представяна на ДИК в деня на защитата.
  (Точка 10 от “МЕМОРАНДУМА”)  на дипломна работа на тема:”Управление на стъпков електродвигател с микроконтролер”

  Дипломант:. .

  Целта на ДР е разработка на схема и програма за управление на стъпков електродвигател с помощта на микроконтролер AVR ATmega8515 на фирма Atmel.

  Самостоятелно решените задачи са:
  • изучаване на. . .(напр. принципите за работа и управление на стъпковите електродвигатели);
  • изучаване на . . (напр. използвания микроконтролер 8515);
  • разработка на . . (напр. схема за управление на стъпков електродвигател);
  • разработка на . . (напр. програма за управление на стъпков електродвигател);
  • провеждане на необходимите тестове за правилност на предложеното решение.

  Използва се (експериментален, теоретичен, числов. . .) метод, като са приложени основните теоретични положения за приложната област.

  Проведени са експерименти за . (напр. развъртане на електродвигателя в двете посоки под управление на разработената за микроконтролера програма, която взаимодейства с предложената съгласуваща електроника за управление на примерна защита на дипломна работа експериментални резултати, представени в ДР, показват работоспособността на. . .

  Анализ / изводи: предложеното решение е приложимо за . . (напр. управление на биполярни стъпкови електродвигатели за моноинжекционни системи в автомобилите, т.к. те са от същата гама по захранващо напрежение и мощност).

  Личен принос: разработена е. . (напр. схема и програма за управление на стъпков електродвигател с помощта на микроконтролер AVR ATmega8515 на фирма Atmel).
  (This post was last modified: 31-08-2009, 07:12 PM by dgenkov.)
  31-08-2009, примерна защита на дипломна работа PM

  Источник: http://kst.tugab.bg/forum/showthread.php?tid=89

  Презентация на дипломна работа се прави по време на официалната й, публична защита. И това е нещото, което трябва да направи максимално добре.

  Придържайте се към простите неща
  Софтуерът PowerPoint е създаден като удобна форма за изобразяване на графична информация, която да подпомага дипломанта и допълва презентацията му на дипломната примерна защита на дипломна работа позволявайте, правилното представяне на посланието на примерна защита на дипломна работа Ви, да се срине благодарение на слайдове, които са ненужно сложни, примерна защита на дипломна работа или пълни информация.

                 гр. София - 0888/ 73 90 90 (от 10:00 до 18:00 - всеки работен ден)
                 гр. Презентация к дипломной работе по заработной плате - 0885/ 31 24 60  (от 10:00 до 17:00 - всеки работен ден)


  ТЕМА - ДИПЛОМНА РАБОТА - МАГИСТЪРСКИ ПРОЕКТ


  Ограничете количеството булети и текст

  Но да оттегчите аудиторията си с булет след булет . Това ще Ви донесе малко полза и могат да ви прекъснат. Най-добрите слайдове могат изобщо да не съдържат текст.

  Ограничете преходите и анимациите
  Използвайте благоразумно преходите и анимациите в PowerPoint. Анимирането дипломные проекты по связям с общественностью булети не бива да се извършва на всеки слайд.

  Използвайте висококачествени графики
  Използвайте висококачествени графики, в т.ч. снимки. Никога не разпъвайте една малка снимка с ниска резолюция, с цел да заеме по-голямо място в слайда – ако правите така ще влошите резолюцията още повече.

  Избягвайте стандартните PowerPoint темплейти
  Аудиторията ви очаква уникална презентация с ново най-малкото познато за тях съдържание, в противен случай дипломная работа на тему учет производственных запасов са дошли да ви слушат?

  Използвайте правилно цветовете
  Цветовете предизвикват чувства. Примерна защита на дипломна работа са емоционални. Правилният цвят може да помогне да убедите и мотивирате дипломната комисия.

  Изберете правилните шрифтове
  Използвайте един и същи шрифт в хода примерна защита на дипломна работа цялата презентация и не повече от два допълнителни шрифта (например Arial и Arial Bold).

  Отделете време на подреждането на слайдовете
  Според Принципа на Сегментацията в мултимедийната теория за учене, хората разбират по-добре, когато информацията им се представя на малки порции (сегменти).

  • Презентацияна електронен носител

  • Времетраене на презентирането –макс. 15 минути

  • Целта на празентацията е в кратък и нагледен формат да осигури пълноценно отражение на разработката

  Как да започнете:
  Уважаеми Г-н Председател,
  Уважаеми членове на Държавната изпитна комисия, Колеги и гости.

  • Темата на дипломна работа, примерна защита на дипломна работа ще Ви представя е .

  • Дипломната работа е разработена в (университет, лаборатория, фирма) под ръководството на .

  • Основната цел на дипломната работа е .

  • За изпълнение на тази цел са формулирани следните задачи .

  Источник: http://kazusi-bg.com/index.php?m=922

  Преди да започнем да пишемПисането на дипломна работа е трудоемка задача, която не трябва да се подценява. Макар и да има много общи неща при писането на дипломни работи в различни сфери като филология, право, психология, педагогика и др., то и всяка отделна специалност си има своите уникални изисквания. Ето защо отделяме специално внимание не само на всяка зададена тема, но и си изграждаме цялостен профил на специалността и съответния факултет и университет, за който трябва да бъде написана. А като студент, предполагаме, ще се съгласите с нас, че от СУ до НБУ или ВТУ разликите са от земята до небето. Ще ви представим няколко различни аспекта при писането на дипломна работа, за да ви помогнем да осмислите процеса по-ясно. Да изясним структурата при изработката на дипломна работаСтруктурата на дипломната работа е като скелето на сграда – след като бъдат поставени основите, писането вече не изглежда толкова непостижима задача. Натрупаният опит ни е показал, че няма точна конкретна формула за структуриране на дипломните работи. Структурата на дипломната разработка трябва да бъде изградена така, че да „пасне” на проучването, което се прави в рамките на дипломното изследване. Самото проучване е съобразено със сферата на специализация на завършващия студент. Дори и да не ви е ясно как да структурирате текста, можете винаги да се обърнете към Научния си ръководител за точни насоки при структурирането на текста. Да темы дипломных работ по теории английского языка като най-добрите в областта!Всяка дипломна работа е по теме решение уравнений с модулем сама по себе си, но има няколко основни примерна защита на дипломна работа, които трябва да бъдат спазени. Възможен вариант за структуриране е да оформите отделните глави като серия от статии, които могат да бъдат публикувани поотделно в дипломная работа расчет технико экономических показателей вид. Тоест да съберете в едно цяло относително самостоятелни части на текста. На този принцип се пишат и дисертации за придобиване на докторска степен. Някога хрумвало ли ви е да издадете книга? По-често срещан вариант за структуриране на дипломната работа е със съдържание под формата на книга. Броят на главите на Вашата „книга“ зависи изцяло от спецификата на проекта, който трябва да се разработи. За да онагледим казаното, ще ви представим примерна структура на дипломна работа по психология:

  • Заглавна страница – включва релевантна информация, свързана с дипломната работа – заглавие, автор, университет, специалност и др.
  • Резюме – кратко резюме на текста, което включва основната теза, методи, констатации.
  • Съдържание – списък на главите, които се съдържат в дипломната работа.
  • Глава 1Въведение/Встъпление – описание на идеята на проекта изходната точка, от която ще започнат разсъжденията Ви.
  • Глава 2Преглед на използваната литература – представяне на дипломная работа управление внеоборотными активами организации източници, които са Ви помогнали при изграждането на Вашата теза с ваши коментари и лични впечатления по тях.
  • Глава3Методология – описание на методите, които сте използвали във Вашето проучване по поставения проблем.
  • Глави 4 – 6Анализ на получените резултати – описание на резултатите от проучванията, подкрепени със изводи и заключения. Добре е да се следва подредбата на дипломные работы на тему с нарушением зрения при описването на резултатите.
  • Глава 7Заключение  – Обобщителна глава, която съдържа основният извод, съставен на базата на проучването.
  • Библиография – списък с използвана литература, която в хода на текста трябва да бъде правилно цитирана по стандарт.
  • Приложения – допълнителни материали, които онагледяват вашето проучване.

  Формулата на успеха В този вид готовата дипломна работа изглежда представителна, завършена и текстът добива пълнота. Отново напомняме, че всяка тема си има своя лична „съдба“, което предопределя и цената на дипломната работа. Но множеството различни критерии, които темата на дипломната работа изисква, ще зададе индивидуалния облик на текста и ще го превърне в истинско научно изследване. Поверете за нас разработката на дипломна работа и се убедете с очите си в успеха, който ще постигнете!

  Tags:дипломни работи, дипломни работи рецензия на дипломную работу по основным средствам пример, изработка на дипломни работи, магистърска теза, писане на дипломни работи

  Источник: http://www.diplomna.bg/дипломни-съвети-от-кухнята-на-diplomna-bg/

  Първа глава – Проблемна идентификация.

  Втора глава – Алтернативни подходи, политики, методи за проблемното решение.

  Заключение.

 • Бижков Г., Методика на дипломната работа, Изд. ИВ, Бургас, 1993
 • Бижков Г., Теория и методика на дидактическите тестове, Просвета, С., 1996

 • Бурдин К., П. Веселов, Как оформить научную работу, В. Школа, М., 1973

 • Гамрак-Курек Л., Економическое обоснование дипломних проектов, В. Школа, М., 1979

 • Еко У., Как се пише дипломна работа, ЮУ, Благоевград, 1998

 • Матеева П., Да се учим да пием есе, Анубис, С., 2000

 • Янакиев М., как да редактираме свой или несвой текст, РЕГАЛИЯ 6, С., 1994

 • Источник: http://www.e-dnrs.org/?page_id=2862

  Компютърни системи и технологии

  Вие се обучавате по учебен план, който за първи път в България е изцяло съобразен с международните стандарти за обучение в областта на компютърните технологии. Катедра "КНТ" редовно обновява своите учебни планове, позволявайки по този начин най-новите постижения в областта на компютърните дипломная работа по теме учет труда и заработной платы информационните технологии да бъдат своевременно предоставени на студентите.

  Осъвременяванията на учебните програми дипломный проект водоснабжение и водоотведение правят на базата на изискванията на пазара на IT специалисти, на замечания к рецензии рецензия на дипломную работу препоръки на IEEE (Световната организация на инженерите по електротехника и електроника) и ACM (Световната асоциация по компютърни машини), както и на текущите академични програми на водещи световни университети.

  Источник: http://cs.tu-varna.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=354&Itemid=28

  От наблюденията ми като зрител на защити на дипломни работи забелязах интересен и леко тревожен феномен – наличието на случаи когато даден студент е направил и подготвил нещо стойностно, за което наистина е вложил време и усилия, но въпреки това не успява да се представи добре просто, защото не се е подготвил добре за самата защита, за самото представяне. По-долу изложените параграфи са насочени конкретно към студенти от програма Информатика на НБУ, но има и съвети, които са малко или много универсални и могат да се приложат и към други специалности.

  Сега, не ме разбирайте погрешно, няма да говоря за презентационите умения на студентите(които в общия случай са под всякаква критика) те са съвсем друга бира и тема на друг разговор. Това на което искам да наблегна е липсата на елементарна подготовка от гледна точка на план на изложението, подготвени отговори на рутинни въпроси, липса на структурирана и сбита реч от страна на студента и т.н. Тоест малки неща, които в крайна сметка се натрупват и може да провалят защитата и на най-добрата дипломна работа.

  Но нека започнем оттам примерна защита на дипломна работа представлява самото изложение по време на защитата. Една защита на дипломна работа оренбург доска объявлений диплом курсовая контрольная диссертация Информатика в НБУ продължава не повече от половин час(ако е нещо наистина интересно, иначе – двадесет минути в общия случай) като през това време студентът има на разположение десет минути за да си покаже презентацията и да си каже приказката(а когато сте “на сцена” десет минути минават като едно щракване с пръсти), после бива прекъснат и се започва с въпросите от страна на комисията.

  Тоест един студент разполага с десет минути за да направи следното:

  1. Да разкаже/покаже какво е направил.

  2. Да обоснове мотивацията си за избор на конкретната задача.

  3. Да разкаже и покаже как е реализирал конкретната задача – примерна защита на дипломна работа, приложени алгоритми, шаблони и т.н.

  4. Да изтъкне качествата на реализираната дипломна банк дипломных работ по автоматизации, които счита за ценни и важни.

  5. Да се демонстрира работещ продукт – live demo(в краен случай screen capture).

  Това е цялата философия на една дипломна защита – без магически трикове, челни стойки, гълтане на саби и т.н. основният враг на студента в тази “битка” е (не, не е комисията) времето – само десет минути! Точно поради тази причина е введение к дипломной работе по экономике важно за студента да се подготви использование оборотных активов предприятия дипломная работа тези десет минути – все пак това са десет минути под светлината на прожекторите и само с тях разполага – един опит. Тоест през тези десет минути не е нито мястото, нито времето за:

  1. Ненужни коментари, обяснения, подробности, отплесвания и т.н.

  2. “Хъкане”, может студент призер вместо иметь портфолио, заекване, симфонии в тоналност “Ъъъъ” или “Мммм” и т.н.

  3. Четене от показваната на екрана презентация(все пак вие сте я писали – трябва да знаете какво пише на нея).

  4. Губене на време, защото не може да намерите дадена част от презентацията или нещо от записките си.(хванете и се организирайте поне малко)

  5. Проблеми, защото live demo-то не иска да тръгне.(представяте работещ продукт все пак…нали?)

  Може да използвам малко по-остър тон, но достатъчно съм се нагледал на хора, които не си подготвят нещата предварително и смятат, че като излязат пред комисията и като отворят уста примерна защита на дипломна работа думите ще потекат като мед и масло.(в общия случай нищо няма да потече! Най-много да почне да църцори…)

  Истината е, че предварителната подготовка за защитата няма да отнеме толкова много време, но за сметка на това може много сериозно да повлияе на крайната оценка от защитата. Затова, това което искам да направя е да ви дам няколко съвета за това как да оптимизирате представянето развитие коммуникативных ууд у младших школьников дипломная работа пред комисията по време на защитата. За целта ще разгледаме как составлять план для дипломной работы петте неща от които нямаме нужда по време на защитата:

  1. Ненужни коментари, обяснения, подробности, отплесвания и т.н.

  Комисията се състой от преподаватели, които са наясно с материята в която примерна защита на дипломна работа представяте. Не трябва да се отплесвате в обяснения и коментари относно фундаментални знания и понятия, които са добре известни на широката публика в съответната сфера. Например, комисията не се интересува какво е JVM или Apache,(те това си го знаят) а се интересуват от това какво темы дипломных работ по биохимии сте направили с помощта на тези технологии.(кажете им го де!) Също така е безпредметно да отчет о финансовых результатах дипломная работа впускате в подробности относно добре известни алгоритми и шаблони(има смисъл от това само ако сте използвали нещо по-екзотично). Тоест, трябва да се отдели време и да се състави едно сбито, кратко, ясно и добре структурирано представяне на примерна защита на дипломна работа работа, което засяга основните и компоненти и дава достатъчно информация за самата разработка, подробности относно самата реализация, интересни решения, интересни приложения на познати технологии и т.н. С едно изречение – покажете какво вие сте направили.

  2. “Хъкане”, “Мъкане”, заекване, симфонии в тоналност “Ъъъъ” или “Мммм” и т.н.

  Нали се разбрахме, че ще направим примерна защита на дипломна работа хубаво и сбито представяне на дипломната работа? Сега няма да е зле да се хванете и да го научите добре(ама много добре), защото евентуални спирания, запъвания и т.н. ще говорят не просто за лоша подготовка, но и за дипломная работа на тему игры на уроках и дори некомпетентност по отношение на материята и като цяло ще направят лошо впечатление на комисията. Затова – повече упражнения над представянето, следване на структурата и поредността на изложението и гладко говорене с минимум запъвания.

  3. Четене от показваната на екрана презентация.

  Не е приятно, не е коректно, не е уважително и като цяло е много грозно. Презентацията не е мястото където да си сложите цялото изложение буква по буква! Презентацията е мястото където да посочите основните точки от изложението, важни данни, факти, графики и таблици. Презентацията трябва да е нещото което да допълва вас докато говорите(а не вие да допълвате презентацията). Презентацията трябва да е жокер както за вас, така и за публиката – да допълва нагледно казаното от вас, а също така и да ви помага да не объркате поредността на изложението.

  4. Губене на време, защото не може да намерите дадена част от презентацията или нещо примерна защита на дипломна работа записките си.

  Както трябва да научите добре изложението си, така трябва да научите и добре презентацията си и записките си – кое след какво следва, на коя страница какво има, в какъв ред е, кое е по-важно, към коя част от презентацията може да се наложи да се върнете след това и т.н. Не е забранено и не е срамно да носите със себе си записки освен презентацията – никой няма да ви се скара ако си погледнете жокера в даден момент(но е хубаво подобни моменти да са рядкост). Колкото по-добре знаете как са примерна защита на дипломна работа нещата, толкова по-малко време примерна защита на дипломна работа губите в търсенето им(а не да гледате презентацията дипломные работы на тему общественное питание записките си все едно, че осъществявате близки контакти от третия вид) при положение, че десетте минути текат…

  5. Проблеми, защото live demo-то не иска да тръгне.

  Направете многократни тестове на това, което ще представяте пред комисията, евентуалните бъгове, които не може да отстраните си ги отбележете на ум и не ги закачате по време на защитата. Това което ще представяте трябва да работи(или поне комисията да остане с впечатлението, примерна защита на дипломна работа работи). Няма нищо лошо в това да си направите една рутина за това в каква поредност да показвате функционалността на продукта и просто да си я следвате. Най-малкото, че наличието на подобна рутина ще сведе до минимум възможността от възникването на проблеми по време на представянето. В краен случай, ако все пак нещо се оплеска тотално, винаги е добре да разполагате с screen capture на примерна защита на дипломна работа продукт (за да демонстрирате, че все пак нещо работи – било то и на видео). Също така – забравете за вариант да пускате разработката на компютър различен от този на който сте я тествали, проверявали и т.н. – създавате си излишен риск. Ако все пак нещо се обърка и някой от бъговете на програмата примерна защита на дипломна работа по време на demo-то, то е хубаво да сте си подготвили подходящите реплики за подобна ситуация, за да не се стига до момент, в който програмата темы дипломных работ по физической культуре дошкольников, а вие легализация отмывание доходов полученных преступным путем гледате с комисията в гробно и гузно(от ваша страна) мълчание.

  Дотук добре – засегнахме частта със студентската презентация, но после идва ред на комисията и нейните въпроси(а това може да дипломная работа по теме трудовой стаж окаже дори по-голям препъни камък и от презентацията)!

  Идва моментът в който ръководителят на комисията ви прекъсва и презентацията ви свършва дотам. След това се прочита на глас рецензията на рецензента, както и въпросите отправени от него към студента. Това са и първите въпроси на които ще се наложи да отговорите. Тези въпроси не са толкова страшни, защото ще сте наясно с тях още преди самата защита и ще може да си подготвите отговорите спокойно. Но точно поради същата тази причина(че сте информирани за примерна защита на дипломна работа по кулинарии блюда из мяса наложително да отговорите изчерпателно и задоволително на въпросите на рецензента – иначе ще направите много лошо впечатление.

  След като отговорите на тези въпроси рецензия на по теме банкротство ред на комисията да зададе въпросите си(ако има такива). Сега, тук идва един много тънък момент…вие сте писали и правили дипломната си работа, знаете силните и слабите и страни. Не си мислете и не се залъгвайте, че ще успеете да покажете на комисията само силните страни на разработката ви. Трябва да сте подготвени и за неудобни въпроси, също така трябва да сте готови да давате подробности и разяснения по отношение на разработката си, защото може комисията да заключение дипломной работы повышение производственной безопасности е разбрала нещо правилно или да има въпроси свързани с конкретна функционалност, която по нейно мнение не е добре обяснена и описана. Освен така трябва да сте си подготвили и отговори на серията от любими и “палави” въпроси, които се задават по традиция.

  Такива въпроси са например:

  1. С какво смятате, че вашата разработка е по-добра от подобните оформление списка использованных источников в е на пазара, например разработката Х?

  2. С какво мислите, че вашата разработка се отличава от конкурентните такива?

  3. Защо решихте да използвате технологията Х а примерна защита на дипломна работа технологията Y?

  4. Защо смятате, че технологията Х е най-доброто решение за конкретния проблем?

  5. Коя част от създаването на разработката ви се стори най-трудна?

  И други такива въпроси в този дух – схванахте смисъла. Но като цяло – това е! Имате десет минути за да разкажете и покажете какво сте направили, как сте го направили и защо това дипломная работа на тему сварочная ферма сте направили заслужава вниманието на комисията. Ако след това се справите добре и с въпросите, то защитата е минала добре и няма по уточнению границ земельного участка какво да се тревожите. Защитата не е страшна и комисията няма да ви изяде. Единственото което се иска от вас е да вложите малко труд и старание при подготовката на този финален етап от дипломната ви работа. Също така не бива да забравяте, че ако комисията ви скъса на дадена тема, нямате право да се явявате втори път със същата тема, а ще се наложи да пишете друга – имайте едно на ум за този примерна защита на дипломна работа когато обмисляте колко време да отделите за подготовката на самата ви защита. Успех!

  Like this:

  LikeLoading.

  Posted inNBU

  За реферати.орг - граждан

  СЕЙЧАС ПРОСМАТРИВАЮТ:
  что написать в рецензии на дипломную работу в новизне, курсовая работа по общественному здоровью и здравоохранению, современные информационные технологии в педагогике дипломная работа, право собственности в гражданском праве дипломная работа, дипломная работа на тему организационная структура управления предприятием, рецензия на на тему ипотечное кредитование, требования к м гост 2017  - Не злоупотребявайте с онагледителен материал! Експериментирайте с ваши колеги, колко време е необходимо за възприемане на дадена таблица или графика. Представянето им не е просто “показване”, че в дипломната работа има таблица, а даване на възможност аудиторията бързо да вникне в това, което казвате.

  - Не представяйте по един и същ проблем и таблица и графика! За предпочитане е фактическият материал /ако това е възможно/ да се представя графично. Таблиците са обременени с числа, които и при най-доброто представяне автореферата на дипломную работу образец по се четат добре. Това в особено голяма степен важи за мултимедийни презентации (таблиците в Power Point са с много ограничени възможности за количество на представената информация).

  - Графиките не са просто картинки! В тях ясно трябва да личи наименованието на показателя,  категориите изследвани лица, мерните единици, евентуално стойностите, които споменавате в дипломная работа по психологии семейные отношения При изготвянето на онагледителните материали се старайте да ползвате контрастни цветове и достатъчно големи шрифтове (16-18 pt и по-големи).

  - Поинтересувайте се какъв е екранът, на който ще представите онагледяването си и осветеността на залата.

  Источник: http://www.3.nsa-virtualeducation.com/t_1.htm

  05.07.2017 Кошелев А. Г. Курсовые 4 Comments
  4 comments
  1. Я считаю, что Вы не правы. Давайте обсудим это. Пишите мне в PM, поговорим.

  Добавить комментарий

  Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>